Förstasidan Regler Dresscode Om… Biljetter Galleri
2024-01-01

Dekadance årsmöte 2024-02-24

Alla medlemmar i kulturföreningen Dekadance inbjudes härmed till årsmöte den

24:e februari 2024, klockan 13.00-1600. Exakt plats meddelas de som anmäler sig, det blir ett fysiskt möte på Södermalm i Stockholm.

Vi kommer bland annat gå igenom verksamhetsberättelsen för 2023, eventuellt inkomna motioner och utse styrelsen för 2024. Efter mötet kan de som vill mötas upp vid närliggande vattenhål.

Årsmötet är din chans att lyssna och påverka vad som händer i föreningen och vilka som ska driva den. Även om du inte är redo att ta steget in i styrelsen så är det ett bra tillfälle att lära känna oss som jobbar med föreningen och se hur du kan engagera dig. Vi arbetar alla ideellt och skapar verksamheten tillsammans.

Anmälan om närvaro på årsmötet meddelas till info@dekadance.se senast den 14:e februari.
Ange namn, och medlemsnummer i Dekadance.
Se nedan gällande rösträtt.

Uppdaterad dagordning, dokument, motioner samt styrelsens motionssvar kommer skickas till samtliga som anmält sig, senast dagen före mötet.

Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast den 10:e februari, i enlighet med §12 i Dekadance stadgar. Motionerna mailas till info@dekadance.se. Glöm inte att skriva under med ditt namn och medlemsnummer. Meddela gärna om du kommer att närvara under årsmötet och tala för din motion. Motioner som lämnas senare än 10:e februari kan vi inte garantera kommer behandlas på årsmötet.
Preliminär dagordning Dekadance årsmöte 2024
Mötets öppnande.
Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av dagordning.
Eventuella uteslutningar eller avstängningar.
Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid då revisionen gäller.
Fastställande av medlemsavgifter.
Behandling av förslag/motioner som väckts av styrelsen, eller inkommit från medlem till styrelsen i enlighet med §12 i Dekadance stadgar.
Val av valberedning
a) Upp till tre personer
b) Val av sammankallande av de ovan valda.
Val av två revisorer.
Val av styrelse
a) Ordförande
b) Kassör
c) Sekreterare
d) Ytterligare två till sex ledamöter och noll till två suppleanter.
Övriga frågor.Enligt föreningens stadgar https://www.dekadance.se/?page_id=85
5.1 AKTIV MEDLEM
För att betraktas som aktiv skall medlemmen ha deltagit på minst två av föreningens evenemang sammanlagt under innevarande samt föregående verksamhetsår, varav minst ett av evenemangen krävt dresscode. Deltagande definieras som att medlemmen är markerad som deltagande i evenemanget på föreningens hemsida. Om föreningen inte har haft minst två evenemang sammanlagt under innevarande samt föregående verksamhetsår med registrerad närvaro, varav ett med dresscode, anses samtliga medlemmar ha uppfyllt aktivitetskravet.


5.2 RÖSTRÄTT OCH VAL
På föreningens möten har endast medlemmar som varit aktiva enligt 5.1 rösträtt. Rösträtt kan inte överföras via fullmakt. Medlem som har överklagat sin uteslutning eller avstängning till årsmötet har närvaro- och rösträtt på punkten för behandling av uteslutningar och avstängningar.

Copyright © Dekadance