Förstasidan Regler Dresscode Om… Biljetter Galleri
2019-10-20

Extra årsmöte 3:e Nov kl 13:00

Extra Årsmöte


Alla medlemmar i kulturföreningen Dekadance inbjudes härmed till ett Extra årsmöte den 3:e November 2019, klockan 13.00. Vi planerar att hålla mötet i centrala Stockholm eller närförort, och adressen skickas till de som anmäler att de vill närvara.


Extra årsmötet är utlyst då en av de 2 ordinarie Revisorerna har meddelat att hen inte kan fortsätta som revisor för Dekadance av helt privata skäl, och styrelsen har arbetat med att ta fram en ny revisor.


Extra årsmötet tar endast upp de punkter som finns i agendan, för mer info se Dekadance stadgar §13


Efter mötet kommer vi troligen ha ett ordinarie styrelsemöte eller festmöte, alternativt något socialt "meet and greet" där vi kan umgås socialt över en drink i närheten.


Anmälan att närvara på Extra årsmötet skickas till info@dekadance.se senast den 31:a Oktober. Ange ditt fullständiga namn och ditt medlemsnummer.


Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
  1. Öppnande av mötet

  2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

  3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

  4. Fastställande av dagordning.

  5. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

  6. Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.

  7. Val av ny revisor

  8. Mötet avslutas


OBSERVERA!
För att vara röstberättigad på det extra årsmötet krävs att man närvarat vid minst två av föreningens egna evenemang under året, varav minst ett med dresscode.

Välkomna!

Copyright © Dekadance